Напрями досліджень

1. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, що спрямовані на підвищення ефективності використання енергії твердих палив.

2. Розроблення сучасних методів енергозбереження та енергоефективності 

3. Розроблення методів діагностики та зниження викидів забруднюючих речовин.

4. Створення технологій отримання нових палив.

5. Удосконалення методів паливопідготовки та паливо забезпечення.

6. Створення нових високоефективних екологічно чистих [енергетичних] технологій та удосконалення існуючих технологій термічної та хімічної переробки твердих палив з метою використання в енергетиці та промисловості.

У 2018 р. наукові дослідження проводились за такими основними напрямами:

•   Спільне спалювання різних видів твердого палива (вугілля, біомаса тощо) на пиловугільних котлоагрегатах ТЕС України

•   Озонне очищення димових газів від шкідливих викидів в процесах термічної переробки твердого палива

•   Наукові засади та технології зниження утворення оксидів азоту для досягнення відповідності викидів пиловугільних котлоагрегатів ТЕС України нормативам ЄС

•   Розробка наукових засад та екологічно безпечних технологій термічної переробки альтернативних палив (RDF та ін.) та вугілля в киплячому та щільному шарах для виробництва теплової та електричної енергії у відповідності до вимог ЄС

•   Розвиток технологій пиловидного спалювання для створення нових та реконструкції існуючих антрацитових і газомазутних котлоагрегатів з їх переведенням на вітчизняне газове вугілля

•   Розробка парогазових установок на твердому паливі з газифікацією та спалюванням вугілля та використанням паливних елементів.

•   Розроблення процесів конверсії твердих органічних відходів в збагачений воднем синтез-газ для відновлювано-водневої енергетики та паливно-комірчаних енергетичних установок

•   Дослідження особливостей спалювання вугілля в топках енергетичних котлоагрегатів з використанням високоефективних пальників з низькими викидами оксидів азоту.

•    Розробка методів модернізації та реконструкції існуючих вугільних котлоагрегатів для підвищення ефективності та продовження терміну їх роботи.

•   Дослідження  теоретичних основ та методів зменшення викидів сірки при спалюванні енергетичного вугілля з використанням напівсухих технологій їх уловлення.

•   Аналіз властивостей і діагностика параметрів багатофазних гомогенних і гетерогенних середовищ.

•   Залучення до паливної бази енергетики відходів вуглезбагачення, некондиційного вугілля та біомаси, а також розробка технологій для їх енергетичного використання.

•   Розробка шляхів оптимізації паливозабезпечення теплових електростанцій.Розробка нормативно-технічної документації з якості вугілля.

•   Розробка нормативно-технічної документації в галузі контролю та інвентаризації викидів забруднюючих речовин і парникових газів при спалюванні палива та поводження з відходами від спалювання твердого палива.